Anh văn chuyên ngành kế toán

Bạn đang băn khoăn lo lắng không biết làm nỗ lực nào có thể nâng cấp vốn từ vựng giờ Anh chuyên ngành kế toán? Đừng lo, TOPICA Native đang giới thiệu cho mình 100 từ vựng giờ Anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng độc nhất hiện nay. Mặc dù nhiên, hãy nhớ rằng đây chưa hẳn tất cả. Nếu muốn nâng cấp vốn trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành, bạn cần phải đọc và mày mò thật nhiều.

Bạn đang xem: Anh văn chuyên ngành kế toán

1. Từ vựng tiếng Anh siêng ngành kế toán tài chính về vốn với tiền tệ

Break-even point(breɪk–ˈiːvənpɔɪnt): Điểm hòa vốn Calls in arrear (kɔlz ɪn əˈɹɪə): Vốn hotline trả sau Capital (ˈkæpətəl): Vốn Authorized capital (ˈɔθəˌraɪzd ˈkæpətəl): Vốn điều lệ Called-up capital (kɔld–ʌp ˈkæpətəl): Vốn sẽ gọi Capital expenditure (ˈkæpətəl ɪkˈspɛndəʧər): chi tiêu đầu tư Invested capital (ɪnˈvɛstəd ˈkæpətəl): Vốn đầu tư Issued capital (ˈɪʃud ˈkæpətəl): Vốn phạt hành Uncalled capital (ənˈkɔld ˈkæpətəl): Vốn chưa gọi Working capital (ˈwɜrkɪŋ ˈkæpətəl): Vốn lưu cồn (hoạt động)


Tiếng Anh siêng ngành kế toán giúp cho bạn có cơ hội thăng tiến vào công việc


Capital redemption reserve (ˈkæpətəl rɪˈdɛmpʃən rɪˈzɜrv): Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn đầu tư cổ phầnCash book (kæʃ bʊk): Sổ chi phí mặt Cash discounts (kæʃ dɪˈskaʊnts): khuyến mãi tiền mặt Cash flow statement (kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt): Bảng so với lưu chuyển tiền mặtFixed assets (fɪkst ˈæˌsɛts): gia tài cố định Fixed capital (fɪkst ˈkæpətəl): Vốn cụ định

TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN mang lại NGƯỜI ĐI LÀM


2. Phần đa Từ vựng giờ Anh ngành kế toán tài chính về bỏ ra phí

Carriage (ˈkærɪʤ): giá thành vận chuyểnCarriage inwards (ˈkærɪʤ ˈɪnwərdz): giá cả vận chuyển hàng hóa muaCarriage outwards (ˈkærɪʤ ˈaʊtwərdz): ngân sách vận chuyển hàng hóa bán Carrying cost (ˈkæriɪŋ kɑst): ngân sách chi tiêu bảo tồn hàng lưu lại khoConversion costs (kənˈvɜrʒən kɑsts): ngân sách chế biến Cost accumulation (kɑst əˌkjumjəˈleɪʃən): Sự tập hợp đưa ra phíCost application (kɑst ˌæpləˈkeɪʃən): Sự phân chia chi phí Cost concept (kɑst ˈkɑnsɛpt): bề ngoài giá mức giá lịch sử Cost object (kɑst ˈɑbʤɛkt): Đối tượng tính giá chỉ thành Cost of goods sold (kɑst ʌv gʊdz soʊld): Nguyên giá hàng bánClosing stock (ˈkloʊzɪŋ stɑk): Tồn kho cuối kỳDepletion (dɪˈpliʃən): Sự hao cạn Depreciation (dɪˌpriʃiˈeɪʃən): Khấu hao Causes of depreciation (ˈkɑzəz ʌv dɪˌpriʃiˈeɪʃən): các nguyên vì chưng tính khấu hao Depreciation of goodwill (dɪˌpriʃiˈeɪʃən ʌv ˈgʊˈdwɪl): Khấu hao uy tín Nature of depreciation (ˈneɪʧər ʌv dɪˌpriʃiˈeɪʃən): bản chất của khấu hao Provision for depreciation (prəˈvɪʒən fɔr dɪˌpriʃiˈeɪʃən): dự trữ khấu hao Reducing balance method (rəˈdusɪŋ ˈbæləns ˈmɛθəd): cách thức giảm dần Straight-line method (streɪt–laɪn ˈmɛθəd): phương thức đường thẳng Direct costs (dəˈrɛkt kɑsts): ngân sách trực tiếpExpenses prepaid (ɪkˈspɛnsəz priˈpeɪd): giá cả trả trước Factory overhead expenses (ˈfæktəri ˈoʊvərˌhɛd ɪkˈspɛnsəz): chi phí thống trị phân xưởng

Đọc thật các là phương pháp nâng cao giờ Anh siêng ngành xuất sắc nhất


3. Tự vựng về nghiệp vụ kế toán trong giờ đồng hồ Anh

Business purchase (ˈbɪznəs ˈpɜrʧəs): mua lại doanh nghiệpCommission errors (kəˈmɪʃən ˈɛrərz): Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán Company accounts (ˈkʌmpəni əˈkaʊnts): kế toán công tyConventions (kənˈvɛnʃənz): Quy ướcDiscounts (dɪˈskaʊnts): tách khấu Discounts allowed (dɪˈskaʊnts əˈlaʊd): phân tách khấu bán hàng Cash discounts (kæʃ dɪˈskaʊnts): ưu tiên tiền mặt Provision for discounts (prəˈvɪʒən fɔr dɪˈskaʊnts): dự trữ chiết khấu Discounts received (dɪˈskaʊnts rəˈsivd): tách khấu thiết lập hàngClosing an tài khoản (ˈkloʊzɪŋ ən əˈkaʊnt): Khóa một tài khoảnCompensating errors (ˈkɑmpənˌseɪtɪŋ ˈɛrərz): Lỗi trường đoản cú triệt tiêuDisposal of fixed assets (dɪˈspoʊzəl ʌv fɪkst ˈæˌsɛts): Thanh lý gia sản cố địnhDrawing (ˈdrɔɪŋ): Rút vốn

4. Từ vựng giờ đồng hồ anh về những nguyên tắc và cách thức trong ngành kế toán

Business entity concept (ˈbɪznəs ˈɛntəti ˈkɑnsɛpt): qui định doanh nghiệp là một trong những thực thể Category method (ˈkætəˌgɔri ˈmɛθəd): phương pháp chủng loạiCompany Act 1985 (ˈkʌmpəni ækt 1985): Luật doanh nghiệp năm 1985 Concepts of accounting (ˈkɑnsɛpts ʌv əˈkaʊntɪŋ): các nguyên tắc kế toán Conservatism (kənˈsɜrvəˌtɪzəm): bề ngoài thận trọng Consistency (kənˈsɪstənsi): hình thức nhất quánDouble entry rules (ˈdʌbəl ˈɛntri rulz): những nguyên tắc cây bút toán kép Dual aspect concept (ˈduəl ˈæˌspɛkt ˈkɑnsɛpt): Nguyên tắc tác động képFIFO (First In First Out) (fɜrst ɪn fɜrst aʊt): phương thức nhập trước xuất trướcGoing concerns concept (ˈgoʊɪŋ kənˈsɜrnz ˈkɑnsɛpt): Nguyên tắc vận động lâu dài

TOPICA NativeX – học tiếng Anh toàn vẹn “4 năng lực ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn trăng tròn lần chạm “điểm con kiến thức”, giúp phát âm sâu và nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng năng lực tiếp thu và tập trung qua các bài học cô ứ đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng hơn 200 giờ đồng hồ thực hành.

Xem thêm: Top 105 Hình Ảnh Nhớ Người Yêu Dễ Thương Nhất Dành Tặng Lứa Đôi

hơn 10.000 hoạt động nâng cao 4 kĩ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế trường đoản cú National Geographic Learning và Macmillan Education.

*


5. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh ngành kế toán về gia tài và sách vở và giấy tờ doanh nghiệp

Control accounts (kənˈtroʊl əˈkaʊnts): thông tin tài khoản kiểm traCredit balance (ˈkrɛdət ˈbæləns): Số dư có Credit note (ˈkrɛdət noʊt): Giấy báo có Credit transfer (ˈkrɛdət ˈtrænsfər): Lệnh chi Creditor (ˈkrɛdətər): chủ nợ Cumulative preference shares (ˈkjumjələtɪv ˈprɛfərəns ʃɛrz): cp ưu đãi có tích lũy Current accounts (ˈkɜrənt əˈkaʊnts): Tài khoản vãng lai Current assets (ˈkɜrənt ˈæˌsɛts): tài sản lưu động Current liabilities (ˈkɜrənt ˌlaɪəˈbɪlətiz): Nợ ngắn hạn Current ratio (ˈkɜrənt ˈreɪʃiˌoʊ): hệ số lưu hoạt Debentures (dəˈbɛnʧərz): Trái phiếu, giấy nợ Debenture interest (dəˈbɛnʧər ˈɪntrəst): Lãi trái phiếu Debit note (ˈdɛbɪt noʊt): Giấy báo Nợ Debtor (ˈdɛtər): con nợFinal accounts (ˈfaɪnəl əˈkaʊnts): report quyết toán Finished goods (ˈfɪnɪʃtgʊdz): Thành phẩm

Để cải thiện hiệu quả. Chúng ta cần rèn luyện tiếng Anh chuyên ngành từng ngày


6. Trường đoản cú vựng về người trong ngành kế toán

Directors (dəˈrɛktərz): Hội đồng quản lí trị Directors’ remuneration (dɪˈrɛktərz rɪmˌjunəˈreɪʃən): Thù kim member Hội đồng quản ngại trị

7. Một trong những từ vựng không giống về chăm ngành kế toán

Dishonored cheques (dɪˈsɑnərd tʃek): Sec bị từ bỏ chốiCheques (tʃek): Sec (chi phiếú) Clock cards (klɑk kɑrdz): Thẻ bấm giờ Dividends (ˈdɪvəˌdɛndz): Cổ tứcEquivalent units (ɪˈkwɪvələnt ˈjunəts): Đơn vị tương đương Equivalent unit cost (ɪˈkwɪvələnt ˈjunət kɑst): giá thành đơn vị tương đương Errors (ˈɛrərz): không nên sót First call (fɜrst kɔl): Lần call thứ nhất Fixed expenses (fɪkst ɪkˈspɛnsəz): Định phí tổn / giá thành cố định General ledger (ˈʤɛnərəl ˈlɛʤər): Sổ cái General reserve (ˈʤɛnərəl rɪˈzɜrv): Quỹ dự trữ chung Goods stolen (gʊdz ˈstoʊlən): mặt hàng bị đánh cắp Goodwill (ˈgʊˈdwɪl): Uy tín Gross loss (groʊs lɔs): Lỗ gộp Gross profit (groʊs ˈprɑfət): Lãi gộp Gross profit percentage (groʊs ˈprɑfət pərˈsɛntəʤ): Tỷ suất lãi gộp Historical cost (hɪˈstɔrɪkəl kɑst): Giá giá tiền lịch sử Horizontal accounts (ˌhɔrəˈzɑntəl əˈkaʊnts): report quyết toán dạng văn bản T Impersonal accounts (ɪmˈpɜrsənəl əˈkaʊnts): thông tin tài khoản phí thanh toán Imprest systems (ˈɪmprest ˈsɪstəmz): cơ chế tạm ứng Income tax (ˈɪnˌkʌm tæks): Thuế thu nhập.Mong rằng nội dung bài viết trên đây để giúp đỡ bạn trang bị thêm những từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành phục vụ công việc kế toán. TOPICA Native mong muốn rằng qua bài viết này, các bạn sẽ thấy tự tin hơn với quá trình của mình.

Bạn rất có thể tăng thêm vốn từ bỏ và giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành qua phương thức PIELE cùng giảng viên Âu – Úc – Mỹ tại đây.


TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN cho NGƯỜI ĐI LÀM