Bài Tập Thì Hiện Tại Và Quá Khứ

Bài tập thì bây giờ đơn cùng quá khứ đối chọi là phần lớn dạng bài thường có phổ cập trong các đề thi với nó cũng nằm trong thể loại ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tee8academy.com soạn và chia sẻ đến các bạn. Bài viết sau đây, tee8academy.com sẽ giúp chúng ta ôn tập những bài tập thì lúc này đơn với quá khứ đơn có đáp án, khiến cho bạn làm các bài tập dạng này một phương pháp nhanh chóng.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại và quá khứ


*

Cách sáng tỏ thì bây giờ đơn cùng quá khứ solo dễ nhớ

Thì lúc này đơnThì thừa khứ đơn
Diễn tả hành động ở lúc này được lặp đi lặp lại, một thói quenDiễn tả lại một hành động đã xong tại thời điểm ví dụ trong vượt khứ
Dấu hiệu nhận biết: in the morning/ evening, afternoon, at night, every day/ week/ month/ year, usually, often, always, rarely, never, sometimes, …Dấu hiệu dấn biết: yesterday, a week/ month/ year ago, two days ago, in 2017, then, when, last night/ week/ month/ year, ….

Bài tập thì bây giờ đơn cùng quá khứ đơn

Bài tập 1: Đặt cồn từ vào ngoặc phân tách theo thì bây giờ đơn hoặc vượt khứ đơn

1. She _________ (go) to the gym last weekend.

2. My friends _________ (not/ visit) us every weekend.

3. ___________ (your dad/ make) a cake yesterday?


NHẬP MÃ tee8academy.com5TR - GIẢM ngay lập tức 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui mắt nhập tên của công ty
Số năng lượng điện thoại của chúng ta không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập không đúng
Đặt hẹn
×
Đăng cam kết thành công

Đăng cam kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ contact với bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để gặp gỡ tư vấn viên phấn kích click TẠI ĐÂY.


4. Linh _______ (send) Hoa a book yesterday afternoon

5. Lan always ______ (do) her homework yesterday afternoon.

6. Last month, Tuan ___________ (travel) to lớn Japan.

7. ___________ Lan ___________ (have) dinner last night?

8. Thu ___________ (arrive) from the airport at 9:00, ___________ (check) into the motel at 10:00, & meet the others at 12:00.

9. Phong ___________ (receive) five letters two minutes ago.

10. Hong ___________ (work) at the supermarket after school.

11. Yesterday Xuan ___________ (go) to lớn the cinema and ___________ (watch) a thắm thiết movie.

12. Duy always ___________ (eat) spaghetti but three days ago he ___________ (eat) soup.

13. I seldom ___________ (drink) Cocacola during the forenoon.

14. He ___________ (take) the flowers from the graves in the morning

15. When ___________ your grandma ___________ (come) home after war?

16. Cuc ___________ (not/ read) the story yesterday

17. When ___________ (be) Phan in London the last time? – I think in 2002

18. Why ___________ Lan ___________ (help) your brother with the housework? – Because he ___________ (be) rather lazy all the time

19. My cát sometimes ___________ (catch) a mouse và ___________ (bring) it lớn the front car

Bài tập 2: lựa chọn câu vấn đáp đúng

1. Nhì doesn’t buy/ didn’t buy a new car.

2. We don’t watch/ didn’t watch TV show last night.

3. Vì chưng you like/ liked snack?

4. Hong leaves/ left for Paris last month.

5. Did Hang come/ came khổng lồ the party?

Bài tập 3: Đặt những động từ làm việc thì hiện tại đơn hoặc vượt khứ đơn

1. A: ___________________ (she/ go) lớn the thể hình yesterday?

B: No, She __________. She ___________ (never/ swim) on Saturdays.

2. A: _______________ (you/ see) Khoa yesterday?

B: Yes. Huan ________ (have) dinner together.

3. A: ____________ (Hao/ work) at a hospital?

B: No, she ____________. She __________ (work) at a bank

4. A: ____________ (Lan/ do) anything exciting last Saturday?

B: No, not really. He _____________ (watch) TV & _________________ (read) a newspaper. It was a boring sunday.

5. A: What __________ (you/work) on weekends?

B: We usually ___________(go) khổng lồ the bar

Bài tập 4: xong xuôi các câu với một số trong những cụm trường đoản cú chỉ thời gian trong danh sách sau đây

alwayslast nightat the momentevery weeklast summeryesterday

1. He watched a really good movie at the cinema __________.

2. Huy is happy because he passed his driving chạy thử __________.

Xem thêm: 101 Cách Nó I Love You So Much Là Gì? Ý Nghĩa Như Thế Nào Anh Yêu Em Tiếng Anh Là Gì

3. Hong ____________ skincare before she goes to lớn bed at night.

4. He is working _____________ He can’t come with you.

5. My dad does the bare minimum _______________.

6. Lan went khổng lồ a beautiful exotic mountain ____________. The weather was very cool.

Bài tập 5: Chọn lời giải đúng

1. My grandpa _______ me a book yesterday.

A. Buys

B. Bought

C. Doesn’t buy

2. Hung _______ soccer yesterday.

A. Doesn’t play

B. Didn’t play

C. Plays

3. Hoa always _______ her cousins on Fridays

A. Visited

B. Didn’t visit

C. Visits

4. Kien _____ his bike in the park every weekend.

A. Ride

B. Didn’t ride

C. Am riding

5. _____ you _____ to lớn the beach last Saturday?

A. Did, goes

B. Do, go

C. Did, go

6. Who ______ Colombia?

A. Discovers

B. Discovering

C. Discovered

7. Hoa usually ______ a bowl of cereal for breakfast.

A. Eat

B. Eats

C. Eating

8. An ______ very happy today.

A. Was

B. Is

C. Are

Bài tập 6: Đặt những động từ trong ngoặc ở bây giờ đơn hoặc vượt khứ đơn

Hoa ________ (like) making up stories. No one ______ (believe) what she ______ (say) because she always _____ (tell) lies. She ________ (live) in a small village và _______ (work) in a garden just outside the village. One night last week, Hoa ______ (finish) work late. It _________ (be) dark và cold. Suddenly, she _______ (hear) a strange noise, so she _________ (look) up. It __________ (be) a UFO bright flashing lights. The UFO ________ (come down) towards her và she ________ (see) two green men looking her from outside. She ___________ (scream), ___________ (drop) her bag & ______________ (run away). When she ______________ (arrive) in the village, she ______________ (run) into some villagers & ______________(start) telling them about the aliens but they all ______________ (laugh) at her. No one ______________ (believe) Hoa.

Bài tập 7: Đặt các động từ trong ngoặc ở bây giờ đơn hoặc quá khứ đơn

Thu: Hi Na. ___________ (1. You/ be) at trang chủ last weekend?

Na: No, I ___________ (2. Not/ be). My family và I ___________ (3. Go) to lớn the mountain. We often ___________ (4. Go) lớn the mountain on weekends.

Thu: You’re lucky. ___________ (5. You/ have) a nice time?

Na: Oh, yes! I ___________ (6. Have) a nice time!

Thu: Where ___________ (7. You/ stay)?

Na: We ___________ (8. Stay) at my uncle’s house

Thu: Oh. ___________ (9. They/ live) near the mountain?

Na: Yes, they do. Their house ___________(10. Be) right by the mountain.

Thu: Wow! That’s cool. & what did you vì chưng there?

Na: We ___________ (11. Clim) to lớn the top of the mountain và ___________ (12. Take) some photos.

Thu: That sounds like a lot of fun.

Bài tập 8: Đặt động từ trong ngoặc nghỉ ngơi thì lúc này đơn hoặc vượt khứ đơn

1. Harry Potter ______________ (write) by JK. Rowling

2. These pictures ________________ (take) during our last summer

3. All the reports ________________ (type) by John

4. The eggs ________________ (collect) every day.

5. The newspaper ________________ (send) to lớn Lan two hours ago.

6. When ________________ your dad ________________ (get up) in the morning?

7. We ________________ (not/ know) how lớn drive a car

Đáp án bài xích tập luyện tập

Bài tập 1

1.went

2.don’t visit

3.Did your mum take

4.sent

5.do

6.travelled

7.Did/have

8.arrives/checks

9.received

10.works

11.went/watched

12.eats/ate

13.drink

14.takes

15.did/come

16.didn’t read

17.were

18.do/help/is

19.catches/brings

Bài tập 2

1. Dad didn’t buy a new car.

2. I didn’t watch TV last night.

3. Vì you lượt thích chips?

4. Mary left for Italy last month.

5. Did John come khổng lồ the party?

Bài tập 3

1.Did you go

didn’t/never work

2.Did you see

had

3.Does Colin work

doesn’t/works

4.Did you do

watched/read

5.do you do

go

Bài tập 4

1.last night

2.yesterday

3.always

4.at the moment

5.every week

6.last summer

Bài tập 5

1. B

2. B

3. C

4. A

5. C

6. C

7. A

8. B

Bài tập 6

likes, believes, says, tells, lives, works, finished, was, heard, looked, was, came down, saw, screamed, dropped, ran away, arrived, ran, started, laughed, believed

Bài tập 7

Were youwasn’twentgoDid you havehaddid your staystayedDo they liveiswalkedswam

Bài tập 8

1. Was written

2. Were took

3. Are typed

4. Is collected

5. Was sent

6. Does/get up

7. Don’t know

Vậy là bạn đã học xong xuôi 2 thì cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh là lúc này đơn cùng quá khứ đơn. Đồng thời làm bài bác tập để ôn luyện kỹ năng ngữ pháp cơ bạn dạng cho phiên bản thân. Thì trong giờ đồng hồ Anh là phần ngữ pháp cơ mà bắt buộc bạn phải nắm thiệt rõ.

Và nếu khách hàng đang học ngữ pháp tiếng Anh căn phiên bản thì mình xin gợi ý cho chính mình một website học giờ đồng hồ Anh miễn phí chất lượng là Unia.vn – Đây là website share các kỹ năng và kiến thức về tự vựng, ngữ pháp học tiếng Anh. Đồng thời còn là nơi dạy dỗ tiếng Anh tiếp xúc cho chúng ta học sinh sinh viên, người đi làm việc hay doanh nghiệp.

Bài viết trên đây là về ôn tập các bài tập thì bây giờ đơn và quá khứ đối chọi có đáp án, giúp đỡ bạn làm các bài tập dạng này một biện pháp nhanh chóng. Bạn hãy ghé thămHọc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh để sở hữu thêm loài kiến thức mỗi ngày .