Đặt Tính Rồi Tính Lớp 2

3 + 9 + 815 + 0-8
15- (15-7)17-(4+13)

Bài 3.

Bạn đang xem: Đặt tính rồi tính lớp 2

Tính nhanh:a) 33 + 13 + 37 + 47b) 37 – 5 + 35 – 7

Bài 4.Tính nhanh:a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31b) 32 – 15+ 18-5 + 20

Bài 5.Tính nhanh:a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9b) 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20

Bài 6.Tính nhanh:a) 26 + 37 + 14 + 23b) 32 + 16 + 28 + 24c) 35 + 13 + 25 + 27

Bài 7.Đặt tính rồi tính:

47 + 2563-18
53+ 1972-15

Bài 8.Đặt tính rồi tính tổng, biết những số hạng là:

56 với 2736 cùng 49
78 và 2028 và 39

Bài 9.Đặt tính rồi tính:

28+ 1938 + 37
43-970-32

Bài 10.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:a) Số liền sau của 89 là 90.⌊ ⌋

b) Số liền trước của 89 là 90.⌊ ⌋

c) Số 90 là số có hai chữ số.⌊ ⌋

d) Số 10 là số có một chữ số.⌊ ⌋

Bài 11.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) Tổng của 49 cùng 8 là 56.⌊ ⌋

b) Tổng của 39 cùng 27 là 66.⌊ ⌋

Bài 14.Tìm X, biết:

a) x + 12 = 46b) 42 + x = 87
c) x + 26= 12 + 17d) 34+ x = 86-21

Bài 15.Tìm X, biết:

a) 27 – x = 19b) 72 + 12 – x = 48
c) 28 + 26 – x = 67 – 39d) x-17 = 23
e) x-15 = 21 +49g) x-34 = 67-49

Bài 16.Tìm X, biết:a) 46 b) 52 + 4 > x + 52c) x – 8 a) Y + 56 = 56 – Yb) X +32 = 18 + 45

Bài 18. Tìm X, biết:a) X = 35 – 17b) X + 5-17 = 35

Bài 19.Tìm X, biết:

a) X – 12 = 8b) 5 + X = 15-6
c) 17 – X = 9d)13- X + 7 = 20-6

Bài 20.Tìm X, biết:

a) X + 7 = 29b) 14 + X = 38

Bài 21.Tìm X, biết:

a) X + 26 = 73b) x-14=18

Bài 22.Tìm X, biết:

a) X + 17 = 36b) X – 27 = 37

Bài 23.Tìm X, biết:

a) X – 26 = 38 + 11b) 74 – X = 27

Bài 24.Điền chữ số yêu thích hợp vào dấu *:

*

Bài 25.Điền số mê say hợp vào ô trống:

a) 17 12 +⌊ ⌋ > 17
c) 4

Bài 26.Điền chữ số say đắm hợp vào ô trống:

*

Bài 27.Điền chữ số thích hợp hợp vào ô trống:

*

Bài 28. Điền chữ số ưng ý hợp vào chỗ chấm:

*

Bài 29.Viết số thích hợp vào ô trống bên cạnh:a) Số liền trước số 30 là số⌊ ⌋b) Số liền sau số 59 là số⌊ ⌋

Bài 30.Viết số ham mê hợp vào ô trống bên cạnh:a) Số nhỏ nhất gồm hai chữ số là số⌊ ⌋b) Số lớn nhất gồm hai chữ số là số⌊ ⌋

Bài 31.Điền số đo ưng ý hợp vào ô trống:

*

Bài 32.Điền số giống nhau vào chỗ chấm sao cho:a) … + … + … + … = 60b) … + … + …. – … = 60

Bài 33.Điền số thích hợp hợp vào chỗ chấm:a) Số lớn nhất bao gồm hai chữ số nhưng mà tổng các chữ số bằng 11 là số:

…………………………………..

b) Số nhỏ nhắn nhất có hai chữ số mà tổng những chữ số bằng 11 là số:

……………………………………

Bài 34.Viết vào chỗ chấm đến thích hợp. Vào phép trừ 93 – 23 = 70 thì:a) 93 được gọi là: …………………………………..b) 23 được gọi là: …………………………………..c) 70 được gọi là: …………………………………..

Bài 35.Điền dấu > ; a) 27 + 8 ………….. 28 + 7b) 47 + 8 ………….. 47 + 6

Bài 36.Điền dấu >, a) 2dm … 9cmb) 1dm + 2cm … 10cm + 2cmc) 4dm … 5dm – 1dmd) 99cm … 9dm.

Bài 37.a) Cho tía số: 3, 7, 9. Hãy điền theo thứ tự phù hợp hợp vào ô trống để khi cộng tía số ở tía ô liên tiếp luôn luôn có kết quả bằng 19.

b) Cho cha số: 2, 8, 9. Hãy điền theo thứ tự thích hợp hợp vào ô trống để lúc cộng cha sốở cha ô liên tiếp luôn có kết quả bằng 19.

Bài 38.Điền các số yêu thích hợp vào ô trống làm thế nào để cho có đủ những số từ 1 đến 9 với tổng những số trong mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng 15.

*

Bài 39.Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

*
Bài 40.Nối mỗi phép tính với kết quảđúng của phép tính đó:
*

Bài 41.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Kết quả của phép tính như thế nào lớn hơn 56?

A. 48 + 8B. 28 + 27
C. 38 + 19D. 28 + 28

Bài 42.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Mai có 25 quyển vở. Mai đã sử dụng 12 quyển vở. Hỏi Mai còn lại từng nào quyển vở chưa dùng?

A. 37 quyểnB. 13 quyển
C. 23 quyểnD. 31 quyển

Bài 43.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Trong bến bao gồm 15 ô tô, sau khoản thời gian một số xe hơi rời bến thì trong bến còn lại 8 ô tô. Hỏi gồm bao nhiêu xe hơi rời bến?

A. 7 ô tôB. 8 ô tô
C. 23 ô tôD. 24 ô tô

Bài 44.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a + … = a. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 1B. 0
C. 2D. 10

Bài 45.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép trừ gọi là:

A. Số trừ
B. Số bị trừ
C. Hiệu

Bài 46.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Số lớn nhất trong các số: 45, 46, 54, 64 là:

A. 64B. 46C. 54D. 45

Bài 47.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 59 + 9 – 7 là:

A. 62B. 61C. 63D. 64

Bài 48.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quảcủa phép tính làm sao nhỏ hơn 56?

A. 28 + 27B. 38+19C. 48 + 8D. 18 + 38

Bài 49.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 48 + 17 + 5 là:

A. 60B. 65C. 70D. 75

Bài 50.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Phép tính như thế nào dưới đây gồm kết quả là 100?

A. 47 + 53B. 79 + 20C. 68 + 22D. 65 + 25

Bài 51.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Thùng thứ nhất gồm 25 lít xăng. Thùng thứ nhất bao gồm ít hơn thùng thứ nhì 18 lít xăng. Hỏi thùng thứ hai tất cả bao nhiêu lít xăng?

A. 34 lítB. 43 lítC. 44 lítD. 7 lít

Bài 52. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép cộng 28 + 37 là:

A. 65B. 64C. 55D. 56

Bài 53.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép trừ 82 – 14 là:

A. 41B. 67C. 68D. 78

Bài 54.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 73 – 28 + 39 là:

A. 41B. 67C. 84D. 78
A. 41B. 67C. 68D. 19

Bài 56.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 100-64 + 26 là:

A. 62B. 67C. 84D. 78

Bài 57.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Nam tất cả một số viên bi, khi mang lại Hoà 7 viên bi thì phái nam còn lại 28viên bi. Hỏi dịp đầu Nam tất cả bao nhiêu viên bi?

A. 21 viênB. 25 viênC. 35 viênD. 53 viên

Bài 58.Có một chiếc cân gồm nhì đĩa cân nặng và hai quả cân nặng loại 1 kg với 5 kg. Làm thế nào cân nặng được 4 kilogam gạo chỉ qua một lần cân?

Bài 59.Có một cân nặng đĩa với nhị quả cân loại 2 kg và 1 kg. Có tác dụng thế làm sao qua hai lần cân lấy ra được 7 kilogam gạo?

Bài 60.Tìm nhì số bao gồm tổng bằng 25, biết số hạng thứ nhất là số bao gồm haichữ số và bao gồm chữ số tận cùng là 8.

Bài 61.Viết tất cả những số gồm hai chữ số cơ mà tổng nhì chữ số của nó bằng 12.

Bài 62.Viết tất cả những số gồm hai chữ số nhưng hiệu hai chữ sốcủa nó bằng 5.

Bài 63.Viết tất cả những số có hai chữ số mà lại tổng nhị chữ số của nó bằng số lớn nhất bao gồm một chữ số cùng hiệu nhì chữ số của nó bằng 3.

Bài 64.Viết những số sau theo thứ tự từ nhỏ xíu đến lớn: 32; 54; 56; 80; 47.

Bài 65.Cho bốn chữ số: 2, 3, 4, 5.Hãy viết những số bao gồm hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã cho.

Bài 66.Tìm số nhỏ bé nhất tất cả hai chữ số mà lại tổng nhị chữ số bằng 15.

Xem thêm: Cách Làm Súp Bí Đỏ Kem Tươi Ngon Tuyệt Vời, Cách Nấu Súp Bí Đỏ Kem Tươi Thơm Ngon Bổ Dưỡng

Bài 67.Tìm số gồm hai chữ số nhưng tổng nhị chữ số bằng 9 và trong đó có một chữ số bằng 5.

Bài 68.Hãy tìm nhị số liền nhau mà cộng lại thì kết quả là số lớn nhất bao gồm hai chữ số.

Bài 69.Hai số gồm hiệu bằng 14, nếu chế tạo số bị trừ 3 đơn vị cùng giữ nguyên số trừ thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Bài 70. Số 45 nắm đổi thế nào nếu:a) Xoá bỏ chữ số 5?b) nuốm đổi vị trí chữ số 4 với chữ số 5?c) Tăng chữ số hàng chục thêm 2?

Bài 71.Để đánh số các trang của cuốn sách dày 15 trang thì cần dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Bài 72.Nga dùng đôi mươi lượt chữ số để đánh số trang là: 0; 1; 2; 3;…; a. Hỏi a là số nào?

Bài 73.Đến khi mẹ 40 tuổi thì phụ nữ 15 tuổi. Năm ni mẹ 30 tuổi. Hỏi bây giờ đàn bà bao nhiêu tuổi?

Bài 74.Bao gạo thứ nhất nặng 26kg, bao gạo thứ nhì nặng hơn bao gạo thứ nhất 15kg. Hỏi cả nhì bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 75.Thùng thứ nhất đựng 32 lít dầu, thùng thứ hai đựng không nhiều hơn thùng thứ nhất 9 lít dầu. Hỏi cả nhì thùng đựng được từng nào lít dầu?

Bài 76.Một cửa hàng bao gồm 68kg đường. Sau một ngày bán hàng còn lại 18kg đường. Hỏi cửa hàng đã chào bán bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 77.Một cửa hàng bán được 45kg gạo trong ngày đầu. Ngày thứ hai phân phối được ít hơn ngày đầu 28kg gạo, sau ngày thứ nhì thì chỉ còn lại 2kg gạo. Hỏi thời gian đầu cửa hàng gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 78.Hà, Minh, Trang thuộc đi hái hoa được tất cả 38 bông, số hoa của Hà và Minh hái được là 28 bông, số hoa của Minh và Trang hái được là 29 bông. Tính số hoa của mỗi bạn hái được.

Bài 79.An tất cả 12 viên bi. Bình có nhiều hơn An 9 viên bi. Chung bao gồm ít hơn Bình 6 viên bi. Hỏi cả ba bạn tất cả tất cả từng nào viên bi?

Bài 80.Dũng bao gồm một số viên bi xanh cùng đỏ. Biết rằng số bi của Dũng bé xíu hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 viên. Hỏi Dũng tất cả bao nhiêu viên bi xanh? từng nào viên bi đỏ?

Bài 81.An tất cả 15 quả láng gồm những màu: xanh, đỏ, vàng. Hỏi An tất cả bao nhiêu bóng đá quý và bao nhiêu bóng đỏ, biết số bóng xanh là4 quả, bóng rubi nhiều hơn bóng xanh nhưng ít hơn láng đỏ?

Bài 82.Vừa gà, vừa chó đếm được 10 cái chân. Biết số kê nhiều hơn số chó. Hỏi tất cả bao nhiêu gà, từng nào chó?

Bài 83.Vừa gà, vừa thỏ đếm được 14 loại chân. Biết số thỏ nhiều hơn số gà. Hỏi bao gồm bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ?

Bài 84.Em muốn rót 10 lít dầu sang các can 3 lít và can 2 lít. Hỏi tất cả thể rót đầy được từng nào can 2 lít và từng nào can 3 lít?

Bài 85.Long bao gồm nhiều hơn Hảo 20 viên bi. Nếu Long được Mai nêm thêm 5 viên bi cùng Xuân cho Long thêm 3 viên bi nữa thì Long bao gồm nhiều hơn Hảo bao nhiêu viên bi?

Bài 86. Thùng thứ nhất đựng 32 lít nước, thùng thứ nhất đựng nhiều hơn thùng thứ nhì 8 lít nước. Hỏi cả nhì thùng đựng từng nào lít nước?

Bài 87.Mẹ hơn Lan 25 tuổi, bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu, biết rằng tuổi bố là 46?

Bài 88.Tìm một số, biết rằng số đó trừ đi 2 sau đó trừ đi 3 được từng nào đem cộng với 6 thì được 18.

Bài 89. Bình cho An 5 viên bi, An đưa lại mang lại Bình 7 viên bi. Từ bây giờ trong túi nhị bạn đều có số bi bằng nhau với bằng 13 viên. Hỏi cơ hội đầu Bình bao gồm bao nhiêu viên bi, An có bao nhiêu viên bi?

Bài 90.Ngăn trên gồm 47 quyển sách, ngăn dưới nhiều hơn ngăn bên trên 16 quyển sách. Hỏi ngăn dưới bao gồm bao nhiêu quyển sách?

Bài 91.Việt cân nặng 24kg. Việt nhẹ hơn nam 4kg. Hỏi:a) Nam cân nặng từng nào ki-lô-gam?b) Cả hai bạn cân nặng từng nào ki-lô-gam?

Bài 92.Hồng cùng Lan mỗi bạn có một số nhãn vở. Nếu Hồng mang lại Lan 5 nhãn vở thì số nhãn vờ của mỗi bạn đều gồm 19 chiếc. Hỏi:a) dịp đầu Hồng gồm bao nhiêu nhãn vở?b) cơ hội đầu Lan có bao nhiêu nhãn vở?

Bài 93.Băng giấy color đỏ nhiều năm 75cm, băng giấy blue color ngắn hơn băng giấy màu sắc đỏ 27cm. Hỏi băng giấy greed color dài từng nào xăng-ti-mét?

Bài 94.Can nhỏ đựng 25 lít nước mắm, can khổng lồ đựng nhiều hơn can nhỏ8 lít nước mắm. Hỏi can to đựng được từng nào lít nước mắm?

Bài 95.Mẹ mua 24kg gạo tẻ, số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ 15kg. Hỏi mẹ mua từng nào ki-lô-gam gạo nếp?

Bài 96.Lan gồm 23 quyền vở, Tú tất cả nhiều hơn Lan 15 quyền vở. Hỏi Tú có bao nhiêu quyền vở?

Bài 97.Bắc có 38 viên bi. Bắc tất cả nhiều hơn nam 5 viên bi. Hỏi Nam bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 98.Mai có 15 quyển vở. Hà bao gồm nhiều hơn Mai 8 quyển vở. Hỏi Hà gồm bao nhiêu quyển vở?

Bài 99.Đàn con gà nhà Lan gồm 29 con gà mái cùng 37 con gà trống. Sau khoản thời gian bán một số nhỏ gà thì đàn gà nhà Lan còn lại 49 nhỏ gà. Hỏi đơn vị Lan đã bán tất cả bao nhiêu con gà?

Bài 100.Giá tiền một chiếc bút chì là 7 nghìn đồng, giá bán tiền một chiếc bút bi nhiều hơn giá chỉ tiền một chiếc cây bút chì 2 ngàn đồng. Tính giá tiền một chiếc bút bi.

Bài 101. Có 54 que tính, lấy bớt đi 18 que tính. Hỏi còn từng nào que tính?

Bài 102. Một đội trồng rừng bao gồm 27 nữ với 18 nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu người?

Bài 103.Mảnh vải xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh lá cây 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài từng nào đề-xi-mét?

Bài 104.Tìm x, biết:a) x + 7 = 24b) 15 – x = 10c) 32 – x = 14d) 42 – x = 5e) x – 14 = 18

Bài 105.Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng lần lượt là:a) 47 cùng 7b) 57 và 8c) 47 cùng 25

Bài 106.Đặt tính rồi tính:a) 17 + 24b) 37 + 36c) 47 + 27d) 77 + 3e) 28+17

g) 39 + 7

Bài 107.Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:a) 74 và 47b) 64 cùng 28

Bài 108.Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ cùng số trừ lần lượt là:a) 34 cùng 17b) 94 với 49c) 93 cùng 75d) 54 và 26e) 72 với 34

Bài 109.Điền số mê thích hợp vào ô trống:

*

II. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Bài 1.Điền dấu + ; – ; x ; : mê thích hợp vào ô trống:

a) 30⌊ ⌋ 10 = 20b) 5 ⌊ ⌋ 4 = 20
c) 20⌊ ⌋ 2 = 10d) 12 ⌊ ⌋ 16 = 28

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:a) 25+ 47-17 = ?

A. 25B. 45
C. 65D. 55

b) 5 x 5 x 0 = ?

A. 6B. 8
C. 0D. 10

Bài 3.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 viết thành tích là:

A. 4 x 5B. 4 x 6C. 4 x 7D. 4 x 4

Bài 4.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Mỗi bông hoa gồm 5 cánh. Hỏi 5 bông hoa như thế tất cả bao nhiêu cánh?

A. 10 cánhB. Trăng tròn cánhC. 25 cánh

Bài 5.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Lớp 2A gồm 27 học sinh, được chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ tất cả bao nhiêu học sinh?

A. 9 học sinhB. 8 học sinhC. 7 học sinhD.6 học sinh

Bài 6.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Có một số quyển vở phân tách đều đến 8 em, mỗi em được 4 quyền vở. Hỏi có tất cả từng nào quyển vở?

A. 32 quyểnB.22 quyểnC. 12 quyểnD. 24 quyển

Bài 7.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 5 X 5 X 1 là:

A. 35B. 25C. 41D. 40

Bài 8.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 80 : 4 – 7 là:

A. 17B. 20C. 13D. 10

Bài 9. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 5 X 8 : 2 là:

A. 20B. 38C. 42D. 24

Bài 10.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Tìm X, biết: 5 X X = 30.

A. X = 35B. X = 25C. X = 6D. X = 7

Bài 11.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Tìm X:a) X : 2 = 5

A. X = 4B. X = 2
C. X = 5D. X = 10

b) 61 X 1 – X = 28

A. X = 33B. X = 89
C. X = 98D. X = 43

Bài 12.Tìm X, biết:a) X x 4 = 36 b) X : 3 = 2 x 2

Bài 13.a) Viết tất cả những số có tía chữ số nhưng chữ số sản phẩm chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị, chữ số sản phẩm trăm gấp 2 lần chữ số sản phẩm chục.b) cho các chữ số 5, 7, 9. Hãy viết tất cả những số có cha chữ số (các chữ số không giống nhau) từ cha chữ số trên.

Bài 14.Nhà Lan gồm 24kg gạo, đã sử dụng hết số gạo đó. Hỏi bên Lan đã cần sử dụng hết từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài 15.Có một số hoa lá cắm đều vào 7 lọ, mỗi lọ gồm 4 bông hoa. Hỏi có tất cả từng nào bông hoa?

Bài 16. Mỗi ngày Lan đi học 5 giờ, mỗi tuần lễ Lan đi học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Lan đi học từng nào giờ?

Bài 17.Có 8 lít dầu rót đều vào 4 can. Hỏi mỗi can bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 18.Có 20 người cần qua sông, mỗi thuyền chở được 5 người (kể cả người lái đò). Hỏi cần không nhiều nhất mấy chuyến đò để chở hết số người đó?

Bài 19. Hiện bé 5 tuổi. Tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi?

Bài 20.Nếu Ngọc mang lại Mai 13 loại kẹo thì mỗi bạn có 25 loại kẹo. Hỏi mỗi bạn bao gồm bao nhiêu chiếc kẹo?

Bài 21.Trong dịp Tết trồng cây, lớp của Lan trồng được 50 cây. Lớp của Tùng trồng được số cây ít hơn lớp của Lan. Nếu lớp Lan đến lớp Tùng 10 cây thì số cây của nhị lớp bằng nhau. Hỏi lớp Tùng trồng được từng nào cây?

Bài 22.Nếu Toàn mang đến Tùng 12 viên bi thì mỗi bạn gồm 24 viên bi. Hỏi mỗi bạn bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 23.Lan gồm 14 mẫu kẹo, Hà tất cả 6 mẫu kẹo. Hỏi Lan phải mang lại Hà mấy loại kẹo đề sốkẹo của nhì bạn bằng nhau?

Bài 24. Năm ni tuổi bố gấp 7 lần tuổi con, biết tuổi con là 5 tuổi. Hỏi:a) Tuổi hiện ni của bố?b) Sau 5 năm nữa, tuổi bố sẽ gấp mấy lần tuổi con?

Bài 25.Năm ni Hà 5 tuổi cùng tuổi của Hà bằng một nửa số tuổi của Hưng.a) Hỏi Hưng năm nay bao nhiêu tuổi?b) Hỏi tổng số tuổi cả nhị bạn năm nay là bao nhiêu tuổi?

Bài 26.Hai người cùng có tác dụng một công việc sẽ xong xuôi công việc đó trong 3 giờ. Nếu làm cho một mình, người thứ nhất phải mất 6 giờ mới kết thúc công việc. Hỏi nếu làm cho một mình, người thứ hai phải mất bao nhiêu thời gian mới làm chấm dứt công việc?

Bài 27.A cùng B thuộc đi bộ thi, A đi bộ với vận tốc cấp tốc hơn đề nghị sau 15phút, A đã đi hết quãng đường. B đi chậm hơn, nên những lúc A đếnđích rồi B mới đi hết 1/2 quãng đường và 150m, biết quãng đường lâu năm 400m. Hỏi B đi được quãng đường dài bao nhiêu mét sau 15 phút?

Bài 28.Có 12 người qua sông, mỗi chuyến đò chỉ chở được 3 người (không kể người lái đò). Hỏi cần ít nhất từng nào chuyến đò mới chở hết số người kể trên?

Bài 29.Có nhị người thực hiện cùng nhau một công việc thì sau 1 giờ sẽ xong. Biết người thứ nhất làm việc nhanh gấp 2 lần người thứ hai. Hỏi nếu thực hiện một bản thân thì sau bao thọ người thứ hai sẽ xong công việc?

Bài 30.Có cha người thực hiện cùng mọi người trong nhà một công việc thi sau 1 giờ sẽ xong. Biết người thứ nhất làm cho việc cấp tốc gấp 2 lần người thứ ba, với người thứ hai làm việc nhanh gấp 3 lần người thứ ba. Hỏi nếu thực hiện một mình thì sau bao lâu người thứ ba sẽ kết thúc công việc?