Bài Tập Đồ Thị Hóa Học

Câu 1.

Bạn đang xem: Bài tập đồ thị hóa học

Sục lỏng lẻo khí CO2 mang đến dư vào dung dịch đựng Ba(OH)2 với NaAlO2. Trọng lượng kết tủa thu được sau phản bội ứng được trình diễn trên vật thị sau:

*

Giá trị của m là:

A. 47,86 B. 57,71 C. 49,05 D. 35,30

⇒ coi giải

Câu 2. Cho từ bỏ từ cho dư dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch bao gồm NaAlO2 aM cùng NaOH bM. Đồ thị màn biểu diễn mối contact giữa số mol Al(OH)3 tạo thành và số mol HCl được trình bày như mẫu vẽ sau:

*

Tỉ lệ a : b sớm nhất với số làm sao sau đây?

A. 1,48 B. 1,32 C. 0,64 D. 1,75

⇒ xem giải

Câu 3. Khi nhúng thanh Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp X cất a mol Cu(NO3)2 với b mol HCl ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của khối lượng Mg vào thời gian phản ứng được trình diễn như hình vẽ dưới đây:

*

Sau lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn rút thanh Mg ra, nhận được NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5. Tỉ lệ a : b là:

 A. 1 : 10. B. 1 : 12. C. 1 : 8. D. 1 : 6.

⇒ xem giải


Câu 4. Cho m gam lếu láo hợp bao gồm Na2O và Al2O3 vào 400 ml dung dịch H2SO4 0,3M và HCl 0,9M. Sau khi ngừng phản ứng, thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, phản bội ứng được biểu diễn theo đồ vật thị sau:

*

Giá trị của m là?

A. 16,04 gam B. 17,2 gam C. 11,08 gam D. 9,84 gam

⇒ xem giải

Câu 5. Nhỏ khôn cùng từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào hỗn hợp X cất đồng thời Al2(SO4)3 và K2SO4, lắc hầu hết để những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Đồ thị trình diễn sự phụ thuộc vào của tổng cân nặng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M như sau:

*

Giá trị của x là:

A. 900 B. 600 C. 800 D. 400

⇒ xem giải

Câu 6. Cho thanh nhàn dung dịch NaOH 0,5M vào 100 ml dung dịch FeCl3 aM cùng AlCl3 bM, thấy lộ diện kết tủa, khi kết tủa cực to thì tiếp nối kết tủa bị phối hợp một phần. Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa số mol kết tủa với số mol NaOH bỏ vào như hình vẽ:

*

Giá trị của a cùng b lần lượt là

A. 0,10 với 0,05. B. 0,10 và 0,30. C. 0,20 và 0,02. D. 0,30 cùng 0,10.

⇒ coi giải

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X có Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nước dư, thu được dung dịch Y cùng 5,6 lít H2 (đktc). Nhỏ từ từ đến dư hỗn hợp HCl 1M vào hỗn hợp Y. Đồ thị trình diễn sự phụ thuộc trọng lượng kết tủa Al(OH)3 theo thể tích dung dịch HCl 1M như sau:


*

Giá trị của m làA. 47,15. B. 56,75. C. 99,00. D. 49,55.

⇒ coi giải

Câu 8. Nhỏ đàng hoàng dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ống nghiệm cất dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị màn trình diễn sự phụ thuộc cân nặng kết tủa theo thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 như sau:


Bạn đang xem chưa: 102 bài xích tập peptit - Phần 1

*

Giá trị của V ngay sát nhất với giá trị làm sao sau đây?

A. 1,7. B. 2,1. C. 2,4. D. 2,5. 3

⇒ xem giải

Câu 9. Sục ung dung khí CO2 cho dư vào dung dịch gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2. Sự dựa vào của số mol kết tủa CaCO3 vào số mol CO2 được trình diễn theo trang bị thị sau:

*

Tỉ lệ a : b tương ứng là

A. 4 : 5. B. 2 : 3. C. 5 : 4. D. 4 : 3.

⇒ xem giải

Câu 10. Hòa chảy 10,92 gam tất cả hổn hợp X đựng Al, Al2O3 với Al(NO3)3 vào dung dịch cất NaHSO4 với 0,09 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chứa những chất chảy có cân nặng 127,88 gam cùng 0,08 mol các thành phần hỗn hợp khí Z gồm 3 khí không màu, ko hóa nâu kế bên không khí. Tỉ khối hơi của Z so với He bằng 5. Mang đến từ từ cho dư hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp Y, phản bội ứng được màn trình diễn theo thứ thị sau:

*

Phần trăm khối lượng của khí có khối lượng phân tử lớn nhất trong các thành phần hỗn hợp Z là


A. 41,25%. B. 68,75%. C. 55,00%. D. 82,50%.

⇒ xem giải

Câu 11. cho m gam Al chức năng với oxi sau 1 thời hạn thu được m + 2,88 gam tất cả hổn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng với hỗn hợp HCl dư nhận được a mol H2 và dung dịch Y. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y ta có đồ thị sau

*
Cho hỗn hợp X tác dung với hỗn hợp HNO3 dư chiếm được V lít tất cả hổn hợp khí NO với N2O (đktc) tất cả tỉ khối so với hiđro là 16,75 và dung dịch Z. Cô cạn hỗn hợp Z chiếm được m + 249a gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của V g
n nht với?A. 2,0 B. 1,8 C. 1,9 D. 1,7

⇒ coi giải

Câu 12. Hòa tan trọn vẹn m gam Al vào 1 lit dung dịch hỗn hợp đựng a mol HCl và b mol H2SO4 loãng, sau bội phản ứng thu được hỗn hợp X với V lít khí H2 ở đk tiêu chuẩn. Thêm nhàn tới dư dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X mang đến tời khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Công dụng thí nghiệm được biểu diễn trên đồ vật thị

*

Giá trị của m, a, b là?

⇒ xem giải

Câu 13. Cho x gam Al tan trọn vẹn vào dung dịch đựng y mol HCl thu được hỗn hợp Z chứa 2 chất tan gồm cùng nồng độ mol. Thêm đàng hoàng dung dịch NaOH vào hỗn hợp Z thì vật thị màn biểu diễn lượng kết tủa nhờ vào vào lượng OH– như sau:


Giá trị của x là:

A. 27,0. B. 26,1. C. 32,4. D. 20,25.


Để trung hoa dung dịch X phải dùng V ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của V là bao nhiêu?

⇒ xem giải

Câu 15. Nhỏ từ từ V lít dung dịch cất Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch đựng x mol NaHCO3 với y mol BaCl2. Đồ thị sau đây biểu diễn sự phụ thuộc vào giữa lượng kết tủa với thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 như sau:


Giá trị của x và y tương xứng là:

A. 0,1 với 0,05 B. 0,2 với 0,05 C. 0,4 và 0,05 D. 0,2 cùng 0,10

⇒ coi giải

Câu 16. Cho đàng hoàng dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào 500 ml dung dịch AlCl3 và Al2(SO4)3 thì trọng lượng kết tủa thu được phụ thuộc vào thể tích dung dịch Ba(OH)2 theo thiết bị thị sau:

Tính mật độ mol/l của những muối AlCl3 cùng Al2(SO4)3.

⇒ coi giải

 Câu 17. Hòa tan không còn 9,0 gam tất cả hổn hợp X tất cả Al, Al2O3 cùng Al(NO3)3 trong hỗn hợp NaHSO4, ngừng phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối cùng 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí Z có NO, N2O, H2. Tỉ khối khá của Z so với He bởi 4,875. Mang đến từ từ dung dịch Ba(OH)2 mang lại dư vào dung dịch X, phản bội ứng được màn trình diễn bằng đồ thị sau:

Phần trăm cân nặng của Al2O3 trong tất cả hổn hợp là?

⇒ xem giải

Câu 18. Hòa tan hết 12,06 gam lếu láo hợp tất cả Mg và Al2O3 trong dung dịch chứa HCl 0,5M với H2SO4 0,1M. Sau khi ngừng phản ứng thu được hỗn hợp X. Mang đến từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, bội phản ứng màn trình diễn theo vật dụng thị sau:

Nếu mang đến từ từ bỏ V ml dung dịch NaOH 0,3M cùng Ba(OH)2 0,1M vào hỗn hợp X, chiếm được lượng kết tủa lớn nhất, rước kết tủa nung quanh đó không khí đến cân nặng không đổi thu được m gam rắn khan. Cực hiếm m là

A. 37,860 B. 41,940 C. 48,152 D. 53,124

⇒ coi giải

Câu 19. Hòa tan hết hỗn hợp bao gồm Fe3O4 cùng Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) trong dung dịch chứa x mol HCl loãng, thu được dung dịch X. Mang lại dung dịch NaOH dư vào X, phản ứng được trình diễn theo đồ dùng thị sau:

Giá trị của x là

A. 1,12. B. 1,24. C. 1,20. D. 1,18.

⇒ Xem giải

Câu 20. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa AlCl3 x (mol/l) cùng Al2(SO4)3 y (mol/l). Bội nghịch ứng được biểu diễn theo vật dụng thị sau:

Tỉ lệ x : y là.

Xem thêm: Top 16 Tai Nghe True Wireless Dưới 2 Triệu, Cần Tư Vấn Tai Nghe True Wireless 1Triệu

A. 2 : 3 B. 2 : 1 C. 1 : 2 D. 3 : 2

⇒ Xem giải

Câu 21. Cho m gam láo lếu hợp tất cả Na, Na2O, Ba, BaO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X với a mol khí H2. Sục khí CO2 mang đến dư vào dung dịch X, phản bội ứng được màn biểu diễn theo vật dụng thị sau:

Giá trị m là.

A. 21,4 gam B. 22,4 gam C. 24,2 gam D. 24,1 gam

⇒ Xem giải

Câu 22. Cho thong dong dung dịch Ba(OH)2 1M cho dư vào 200 ml dung dịch cất H2SO4 và Al2(SO4)3 xM. Phản ứng được màn biểu diễn theo thứ thị sau:

Biết V2/V1 = 1,2. Giá trị của x là.

A. 0,30M B. 0,12M C. 0,06 M D. 0,15M

⇒ Xem giải

Câu 23. Cho nhàn dung dịch HCl 1M vào 200 ml hỗn hợp X đựng Na2CO3 cùng NaHCO3. Bội phản ứng được màn trình diễn theo thiết bị thị sau:

Nếu mang lại từ trường đoản cú 200 ml dung dịch HCl 0,8M cùng H2SO4 aM vào 200 ml dung dịch X, thu được hỗn hợp Y và 1,792 lít khí CO2 (đktc). Mang lại dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm m là.


Bạn đang xem chưa: bài tập este tổng phù hợp (Phần 6)

A. 44,06 gam. B. 39,40 gam. C. 48,72 gam. D. 41,73 gam.

⇒ Xem giải

Câu 24. Cho 27,6 gam lếu láo hợp bao gồm Na, Na2O, tía và BaO vào số lượng nước dư, nhận được a mol khí H2 và dung dịch X. Sục khí CO2 đến dư vào X, bội nghịch ứng được trình diễn theo vật thị sau.

Giá trị của a là.

A. 0,16 B. 0,10 C. 0,08 D. 0,12

⇒ Xem giải

Câu 25. Cho trường đoản cú từ mang đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch X đựng H+, Cr3+, Cl- với SO42-. Bội nghịch ứng được màn trình diễn theo thiết bị thị sau:

Nếu nhúng thanh Zn vào dung dịch X trên, kết thúc phản ứng lấy thanh Zn ra, vệ sinh khô cân lại thấy cân nặng giảm m gam so với ban đầu. Quý giá m là.

A. 9,75 gam. B. 11,7 gam. C. 3,90 gam. D. 5,85 gam.

⇒ Xem giải

Câu 26. Cho m gam hỗn hợp bao gồm Na, Na2O, tía và BaO vào nước dư chiếm được a mol khí H2 với dung dịch X. Sục khí CO2 mang đến dư vào hỗn hợp X, phản nghịch ứng được trình diễn theo đồ thị sau:

Giá trị của m là.

A. 22,98 gam. B. 21,06 gam. C. 23,94 gam. D. 28,56 gam.

⇒ Xem giải

Câu 27. Hòa tan hết m gam lếu láo hợp tất cả Ba, BaO, Al cùng Al2O3 trong nước dư, nhận được a mol khí H2 và dung dịch X. Mang đến dung dịch H2SO4 đến dư vào X, bội phản ứng được màn trình diễn theo đồ vật thị sau:

Giá trị của m là.

A. 26,52 gam. B. 25,56 gam. C. 23,64 gam. D. 25,08 gam.

⇒ Xem giải

Câu 28. Hòa tan hết hỗn hợp có Cu với Fe3O4 vào dung dịch cất 0,6 mol HCl, thu được hỗn hợp X. Triển khai điện phân dung dịch X bởi điện rất trơ với cường độ loại điện ko đổi. Quy trình điện phân được biểu diễn theo trang bị thị sau:

Nếu đến dung dịch AgNO3 cho dư vào X, kết thúc phản ứng thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử độc nhất của N+5); đồng thời thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là.

A. 90,42 gam. B. 89,34 gam. C. 91,50 gam. D. 92,58 gam.

⇒ Xem giải

Câu 29. Hòa tan không còn m gam láo lếu hợp gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 trong nước dư, nhận được a mol H2 cùng dung dịch X. Mang đến từ từ dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch X, bội nghịch ứng được biểu diễn theo đồ gia dụng thị sau:

Giá trị của m là.

A. 31,36 gam. B. 32,64 gam. C. 40,80 gam. D. 39,52 gam.

⇒ Xem giải

Câu 30. Cho 0,15 mol các thành phần hỗn hợp X có Al, Al2O3 và Al(OH)3 vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch Y. Mang đến dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp Y, phản bội ứng được trình diễn theo sơ đồsau: